1 SYS = 96 BTC: Syscoin bị hack? Binance bị hack? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đầu tiên thì trong vài giờ qua đã có những sự kiện “khá liên quan”: 

1 SYS = 96 BTC: Syscoin bị hack? Binance bị hack? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Một lệnh mua Syscoin với giá 96 BTC/1 SYS

Cập nhật từ Binance: Binance sẽ loại bỏ tất cả các khóa API của người dùng vì các giao dịch bất thường trên một số API, ám chỉ đến giao dịch Syscoin (SYS). Tất cả người dùng API Binance được yêu cầu tạo lại các key của họ. Sau pha lộn xộn của Syscoin vừa qua, đang có những phỏng đoán rằng Binance đã thiệt hại 7000 BTC.

Cập nhật của Syscoin: Syscoin đã điều tra và đảm bảo với mọi người rằng mọi thứ vẫn bình thường, và đang yêu cầu các sànmở lại giao dịch.

What’s going on tonight? $sys@syscoin High of 96 BTC/$SYS ?? Wait it gets better, daily volatility of 337,433,995%